Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow O nas arrow Statut arrow Statut TEW
Statut TEW PDF Drukuj
05.08.2007.
Spis treści
Statut TEW
Strona 2
Strona 3
Strona 4

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 § 1.

 1.    TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH zwane dalej ˝Towarzystwem˝ jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ˝Prawo o stowarzyszeniach˝
i posiada pełną osobowość prawną.

2.    Stowarzyszenie jest organizacją samorządową skupiającą osoby fizyczne i prawne działające zgodnie z konstytucyjnym, porządkiem prawnym na rzecz rozwijania wykorzystania energetycznych zasobów krajowych cieków wodnych.

 § 2.

 Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Włocławek.

 § 3.

 Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

 § 4.

 Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5.

Celem towarzystwa jest:

1.      Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju jak i tworzenie uzupełniających źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, zbiornikowych i pompowych będących najbardziej korzystnymi z punktu widzenia ochrony środowiska jak też poprawnej ekonomiki krajowego systemu elektroenergetycznego.

2.      Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

3.      Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz itp.).

4.      Współdziałanie z władzami państwowymi i gospodarczymi, instytucjami naukowymi
i organizacjami społecznymi w zakresie obrony interesów hydroenergetyki na terenie całego kraju.

5.      Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

6.      Reprezentowanie Towarzystwa, jego potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.

7.      Popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych, ekonomicznych i ekologicznych
z dziedziny hydroenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.

§ 6.

Środkami działania są:

1.      Wszelka działalność mająca na celu realizację zadań zawartych w § 5.

2.      Działalność gospodarcza na rzecz Towarzystwa określona klasyfikacją GUS po uzyskaniu wpisu w rejestrze właściwego sądu.

§ 7.

 Dla zabezpieczenia realizacji celów działalności Towarzystwa mogą być powołane komisje oraz zespoły problemowe. 

>'; } doGzip(); ?>; ?>