Oferta rekomendacji i reklamy firmy na stronie internetowej TEW
18.01.2009.

Towarzystwo Elektrowni Wodnych, będące profesjonalnym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym specjalistów w zakresie energetyki wodnej, od 1992r aktywnie działającym na rzecz rozwoju hydroenergetyki w Polsce, do którego statutowych zadań należy m.in. „inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych”,

niniejszym oferuje Państwu swoje rekomendacje jako solidnego i rzetelnego wykonawcy prac / dostawcy wyposażenia dla elektrowni wodnych, który dał się poznać z wysokiej jakości prac i stosowania nowoczesnych technologii.


 

Rekomendacje, w imieniu Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW), wydawać będzie Prezydium Zarządu TEW, po zasięgnięciu opinii klientów, którzy korzystali z usług lub użytkują wyroby Waszej firmy. Poziom techniczny i jakość rekomendowanych przez TEW usług lub wyrobów będzie monitorowana przez naszych specjalistów.

Rekomendacja będzie miała postać dokumentu, którego wzór załączony jest do niniejszej oferty, i wydawana będzie na okres 3 lat.

Dokument rekomendacji może zostać także zamieszczony – w specjalnej zakładce – nas stronie internetowej TEW: http://www.tew.pl . Wraz z rekomendacją oferujemy zmieszczenie na stronie internetowej TEW reklamy Państwa firmy, o wielkości pojedynczej strony html.

Odpłatność:

§         za wydanie dokumentu rekomendacji, jednorazowo – 2000 zł,

§         za zamieszczenie i utrzymanie na stronie internetowej dokumentu rekomendacji
+ reklama Państwa firmy – 120 zł/miesięcznie.

Wnioski w sprawie udzielenia rekomendacji prosimy kierować do Biura TEW:
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel./fax (058) 678-79-51, e-mail: biuro@tew.pl , z kopią do: hydroenergo@hydroenergo.com (Dyr. Techniczny TEW).