Statut TEW
05.08.2007.

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 § 1.

 1.    TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH zwane dalej ˝Towarzystwem˝ jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ˝Prawo o stowarzyszeniach˝
i posiada pełną osobowość prawną.

2.    Stowarzyszenie jest organizacją samorządową skupiającą osoby fizyczne i prawne działające zgodnie z konstytucyjnym, porządkiem prawnym na rzecz rozwijania wykorzystania energetycznych zasobów krajowych cieków wodnych.

 § 2.

 Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Włocławek.

 § 3.

 Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

 § 4.

 Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5.

Celem towarzystwa jest:

1.      Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju jak i tworzenie uzupełniających źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, zbiornikowych i pompowych będących najbardziej korzystnymi z punktu widzenia ochrony środowiska jak też poprawnej ekonomiki krajowego systemu elektroenergetycznego.

2.      Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

3.      Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz itp.).

4.      Współdziałanie z władzami państwowymi i gospodarczymi, instytucjami naukowymi
i organizacjami społecznymi w zakresie obrony interesów hydroenergetyki na terenie całego kraju.

5.      Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

6.      Reprezentowanie Towarzystwa, jego potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.

7.      Popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych, ekonomicznych i ekologicznych
z dziedziny hydroenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.

§ 6.

Środkami działania są:

1.      Wszelka działalność mająca na celu realizację zadań zawartych w § 5.

2.      Działalność gospodarcza na rzecz Towarzystwa określona klasyfikacją GUS po uzyskaniu wpisu w rejestrze właściwego sądu.

§ 7.

 Dla zabezpieczenia realizacji celów działalności Towarzystwa mogą być powołane komisje oraz zespoły problemowe.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

·         założycieli

·         zwyczajnych

·         wspierających

·         honorowych

§ 9.

Członkami założycielami Towarzystwa są Obywatele RP, którzy w terminie do pierwszego posiedzenia Komitetu Założycielskiego złożyli deklarację członka założyciela.

§ 10.

Członkiem  zwyczajnym Towarzystwa może być Obywatel RP, którego działalność zawodowa ściśle wiąże się z hydroenergetyką i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz posiadający rekomendację 2 członków Towarzystwa o stażu co najmniej 2 lat.

§ 11.

Członek  zwyczajny ma prawo:

1.      wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

2.      brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,

3.              działać w komisjach oraz zespołach problemowych zgodnie z wymaganiami ich regulaminów,

4.      występowania z wnioskami technicznymi i organizacyjnymi do władz Towarzystwa,

5.      korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z opracowanymi regulaminami,

6.      korzystania ze świadczeń Towarzystwa.

7.      brać udział w Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa,

§ 12.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1.      realizacji celów statutowych Towarzystwa, uczestniczenia w jego działalności,

2.      przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

3.      służenie radą techniczną i dzielenie się swymi doświadczeniami z innymi członkami,

4.      informowania podczas publicznych wystąpień oraz w publikowanych ogólnodostępnych materiałach, które dotyczą problemów związanych z energetyką wodną i działalnością statutową Towarzystwa o fakcie przynależności do tej organizacji oraz propagowania idei Towarzystwa,

5.      przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,

6.      regularnego opłacania składek w określonej wysokości.

§ 13.

1.      Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Towarzystwa po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.

2.      Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, skreślenie z listy członków itp.) służy prawo odwołania do Zgromadzenia Krajowych Towarzystwa w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

§ 14.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :

1.      dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,

2.      nieopłacania składek członkowskich  przez okres 24 miesięcy,

3.      prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.

4.      ubezwłasnowolnienia

5.      śmierci.

§ 15.

1.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej zainteresowany statutową działalnością Towarzystwa. Przyjęcie członka wspierającego dokonane jest decyzją Zarządu Towarzystwa w głosowaniu jawnym na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się o członkostwo.

§ 16.

1. Członek  wspierający  posiada czynne prawo wyborcze, a członek wspierający będący osobą fizyczną i spełniający warunki określone w § 10 posiada również bierne prawo wyborcze. Poza tym członek wspierający ma prawo:

a)      brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,

b)             działać w komisjach oraz zespołach problemowych zgodnie z wymaganiami ich regulaminów,

c)      korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z opracowanymi regulaminami,

d)     korzystania ze świadczeń Towarzystwa.

e)      brać udział w Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa,

f)       wnioskować do Zarządu Towarzystwa o:

-     dokonanie oceny wytwarzanych przez niego wyrobów lub świadczonych usług oraz wydawanie rekomendacji w przypadku uzyskania oceny pozytywnej,

-     promowanie wytwarzanych przez niego wyrobów lub świadczonych usług, które uzyskały pozytywną ocenę, poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie internetowej Towarzystwa, w publikacjach oficjalnych Towarzystwa, na organizowanych seminariach tematycznych, sympozjach i konferencjach

-     zorganizowanie tematycznego seminarium, wystawy, prezentacji rekomendowanych wyrobów lub świadczonych usług

2.         Koszty związane z wydawaniem ocen technicznych oraz promocji w uzgodnionej z Zarządem Towarzystwa wysokości, ponosi wnioskujący.

3. Obowiązki członków wspierających są takie same jak obowiązki członków zwyczajnych.

§ 17.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek :

1.      dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie rezygnacji pisemnej,

2.      skreślenia na podstawie uchwały Zarządu,

3.      nieopłacania składek członkowskich przez okres 24 miesięcy,

4.      upadłości osoby prawnej lub śmierci osoby fizycznej.

§ 18.

1.      Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa na wniosek Zarządu uchwałą co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Zgromadzeniu Krajowym.

2.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna
o szczególnych zasługach na rzecz energetyki wodnej i innych odnawialnych źródeł energii.

 § 19.

Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego Towarzystwa Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.


ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa i ich kompetencje

§ 20.

1.                  Władzami Towarzystwa są:

1/ Zgromadzenie Krajowe

2/ Zarząd

3/ Komisja rewizyjna

4/ Sąd Koleżeński

2.                  Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.

3.                  Wszystkie funkcje we władzach Towarzystwa pełnione są społecznie, co jednak nie wyklucza możliwości łączenia tych funkcji z pracą wykonywaną odpłatnie na rzecz TEW.

§ 21.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zgromadzenie Krajowe Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22.

Do kompetencji Zgromadzenia Krajowego należy:

1.      Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa,

2.      Ocena pracy oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa, sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,

3.      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.      Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

5.      Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,

6.      Rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego,

7.      Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

8.      Uchwalanie wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych,

9.      Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz o wystąpieniu z nich,

10.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

11.  Uchylanie uchwał Zarządu Towarzystwa.

§ 23.

1.      Zwyczajne Zgromadzenie Krajowe Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku

2.      Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwoływane w każdej chwili na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub co najmniej połowy członków zwyczajnych.

3.      Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.

O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Krajowego Zarząd Towarzystwa zawiadamia wszystkich swoich członków co najmniej na 20 dni przed terminem Zgromadzenia drogą korespondencyjną i poprzez publikację na stronie internetowej TEW. Obrady Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25.

1.      Uchwały Zgromadzenia Krajowego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w razie braku quorum - bezwzględną większością głosów.

2.      Uchwały w sprawach określonych w § 22 p. 7 i 10 mogą być podejmowane pod warunkiem wprowadzenia ich do porządku obrad w trybie określonym w § 24, albo przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 26.

W Zgromadzeniu Krajowym biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Towarzystwa oraz z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 27.

 Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd, który jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Zgromadzeniami Krajowymi Członków.

 § 28.

1.         Zarząd Towarzystwa składa się z członków wybranych przez Zgromadzenie Krajowe, których liczba nie może przekroczyć 15.

2.         Zarząd wybiera ze swego składu, w tajnym głosowaniu Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza
i  Skarbnika.

3.         Zarząd może wybrać ze swojego składu Prezydium Zarządu.

4.         Zgromadzenie Krajowe może nadać tytuł Prezesa Honorowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych osobie spośród byłych członków Zarządu szczególnie zasłużonej dla Towarzystwa.

5.         Prezes Honorowy ma prawa Członka Honorowego Towarzystwa.

6.         Prezesowi Honorowemu przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1.      Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu dla jego dobra,

2.      Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Zgromadzenie Krajowego,

3.      Tworzenie w miarę potrzeb Komisji i Zespołów problemowych,

4.      Uchwalanie regulaminów działalności: Zarządu, Komisji i Zespołów problemowych oraz innych regulaminów wewnętrznych,

5.              Podejmowanie uchwał o przyjęciu do Towarzystwa i o skreśleniu z listy członków,

6.              Występowanie z wnioskami do Zgromadzenia Krajowego o przyznanie i pozbawienie członkostwa honorowego,

7.              Przygotowywanie porządku obrad i wniosków Zarządu na Zgromadzenie Krajowe Członków,

8.              Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

9.              Powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Towarzystwa wraz z powoływaniem
i odwoływaniem kierowników tych jednostek,

10.       Zlecanie obsługi merytorycznej osobom fizycznym lub prawnym,

11.       Występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych,

12.       Wybór członków Zarządu Towarzystwa do jego Prezydium.

§ 30.

(Skreślony)

§ 31.

1.      Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa i je reprezentuje mając kompetencje określone przez Zarząd. Prawo jednoosobowego reprezentowania Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań, w ramach posiadanych kompetencji posiadają: Prezes, wiceprezesi.

2.      Decyzje Prezydium zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium.

3.      Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 31 a.

Obsługę administracyjną Zarządu prowadzi Biuro Towarzystwa działające w oparciu o regulamin biura zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa.

  1. Strukturę organizacyjną Biura Towarzystwa ustala Zarząd.
  2. Politykę kadrową Biura prowadzi jego Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Towarzystwa.

§ 32.

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

2.      Komisja Rewizyjna jest powołana przez Zgromadzenie Krajowe do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa.

3.      Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy rzeczoznawców.

4.      Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności przed Zgromadzeniem Krajowym oraz jest upoważniona do składania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

§ 33.

1.      Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego
i sekretarza.

2.      Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa.

3.      Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom Towarzystwa odwołanie do Zgromadzenia Krajowego.

4.      Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Krajowe.


ROZDZIAŁ V

Ordynacja wyborcza

§ 34.

1.      Wybory do wszystkich władz Towarzystwa są powszechne i bezpośrednie.

2.      Wszyscy członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.

3.      Wszyscy członkowie wspierający mają czynne prawo wyborcze.

4.      Członek wspierający niebędący osobą fizyczną upoważnia do udziału w głosowaniach jednego przedstawiciela zarejestrowanego przed obradami Zgromadzenia Krajowego.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Towarzystwa

§ 35.

Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo może dysponować majątkiem uzyskiwanym
w drodze:

1.      wpisowego oraz składek członków zwyczajnych i wspierających,

2.      darowizn i zapisów,

3.      wszelkiej działalności gospodarczej określonej klasyfikacją GUS po uzyskaniu wpisu
w rejestrze właściwego Sądu.

§ 36.

Dysponowanie i sposób dysponowania majątkiem Towarzystwa leży w kompetencji Zarządu Towarzystwa.