III Krajowy Okrągły Stół dot. Finansowania Efektywności Energetycznej

  29 czerwca 2023 miał miejsce Trzeci Krajowy Okrągły Stół dotyczący Finansowania Efektyw-

  ności Energetycznej w Polsce [Trzeci KOS] zorganizowany w ramach projektu RoundBaltic
  realizowanego przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowania Energii i Środowiska
  SAPE Polska.

  Trzeci KOS jest elementem zamykającym projekt. RoundBaltic ma na celu bardziej efektywne
  wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i
  rozwoju projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w różnych sektorach
  gospodarki oraz zmniejszenie ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.
  Projekt RoundBaltic był realizowany w okresie 01.10.2020-31.03.2023 w Danii, Polsce i Ło-
  twie. Środkiem jego realizacji jest przygotowanie i przeprowadzenie w każdym z tych krajów
  Okrągłych Stołów ds. Finansowania Efektywności Energetycznej z udziałem partnerów pu-
  blicznych i prywatnych.
  W związku z podstawową działalnością przeważającej większości członków SAPE oczywista
  wydaje się koncentracja polskiej części RoundBaltic na poprawie efektywności energetycznej
  budynków. Podczas Trzeciego KOS zasygnalizowano jednak oprócz tego inne tematy wspo-
  magające realizację strategii Zielonego Ładu – neutralności klimatycznej do 2050 r. – która w
  Polsce ma być realizowana m.in. przez:
  a) redukcję emisji gazów cieplarnianych o 85-90% w odniesieniu do 1990 roku,
  b) dekarbonizację wytwarzania energii,
  c) głęboką modernizację budynków z uwzględnieniem OZE,
  d) monitorowanie i aktywne zarządzanie zużyciem energii przez budynki ich użytkowników.
  W ramach wydarzenia odbyły się trzy konferencje krajowe i po dwa Regionalne Okrągłe Stoły
  w siedmiu województwach: dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, pomorskim, podla-
  skim, mazowieckim i śląskim. Przeprowadzono również warsztaty wymiany doświadczeń pol-
  sko – duńskich w obszarze świadectw charakterystyki energetycznej i spotkanie dotyczące
  przyspieszenia inwestycji w efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym wieloro-
  dzinnym w Polsce i w Niemczech.
  W Trzecim KOS wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących sektor finansowy, publiczny,
  samorządowy i ekspercki. Uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii,
  Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Klimatu i Środowiska.
  Tematyka dotyczyła możliwości finansowania ze środków krajowych i unijnych różnych zadań
  poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw i gospodarstw indywidualnych, a
  także efektywnego wykorzystania instrumentów wsparcia dla transformacji energetycznej. Od-
  niesiono się też do nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
  [Dyrektywy EPBD].
  Obrady Trzeciego KOS – po ogólnej sesji wstępnej, podczas której przedstawiciele ministerstw
  omówili aktualnie prowadzone prace ułatwiające i wspierające wykorzystanie środków prze-
  znaczonych na transformację energetyczną – odbywały się w trzech równoległych sesjach
  tematycznych, poświęconych:
  - wpływowi unijnej taksonomii środowiskowej na instytucje finansowe i przedsiębiorstwa,
  - One-Stop-Shop (OSS) jako nowemu instrumentowi wdrożenia Dyrektywy EPBD,
  - efektywnemu wykorzystaniu instrumentów wsparcia dla transformacji energetycznej.
  Z treścią prezentacji przedstawionych podczas poszczególnych sesji można zapoznać się na
  stronie wydarzenia pod linkiem: https://sape.org.pl/roundbaltic-trzeci-okragly-stol/
  Z informacjami odnośnie realizacji wcześniejszych wydarzeń projektu RoundBaltic można za-
  poznać się pod linkiem: https://sape.org.pl/roundbaltic/

   
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.