XVII Zgromadzenie Krajowe TEW

  Artyku?? zamieszczony na ??amach "Czystej Energii" wydanie nr 10

        Tegoroczne zgromadzenie cz??onków Towarzystwa Elektrowni Wodnych odby??o siÄ? w dniach 11-12 wrze??nia w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej Warszawie. Obrady delegatów poprzedzi??o Krajowe Forum Polityki Wspierania Rozwoju MEW.

  Forum, przygotowane w ramach projektu Komisji Europejskiej  SHERPA – Small Hydro Energy Efficient Promotion Action, stanowi??o element programu „Inteligentna Energia dla Europy”. Jego organizatorami byli: Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Towarzystwo Elektrowni Wodnych oraz Towarzystwo Rozwoju Elektrowni Wodnych. Spotkanie odby??o siÄ? pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Ma??ej Energetyki Wodnej ESHA. Argumentem uzasadniajÄ?cym organizacjÄ? konferencji o tak sformu??owanej tematyce by?? fakt, i?? mimo dostÄ?pnego potencja??u hydroenergetycznego ma??a energetyka wodna rozwija siÄ? w Europie wolniej ni?? przewidywano w latach 90. Celem Forum by??o wskazanie subiektywnych i obiektywnych barier dla rozwoju tego sektora w Polsce oraz poszukiwanie najbardziej skutecznych mechanizmów jego wsparcia.  
      Podczas konferencji dyskutowano m.in. o stanie rozwoju i zadaniach stojÄ?cych przed Ma??ymi Elektrowniami Wodnymi oraz uwarunkowaniach technicznych i administracyjnych tego sektora. W??ród szczegó??owych zagadnie??, omówionych podczas kolejnych sesji znalaz??y siÄ?: kwestia potencja??u hydroenergetycznego dla MEW, inwentaryzacja mo??liwych lokalizacji i istniejÄ?cych ju?? piÄ?trze??, racjonalizacja hydroenergetycznej zabudowy cieków wodnych z punktu widzenia gospodarki wodnej i energetycznej, kwestia wspó??pracy w??a??cicieli MEW ze spo??eczno??ciami lokalnymi i organizacjami pozarzÄ?dowymi. Du??e o??ywienie wywo??a?? tak??e referat „MEW a gospodarka wodna. ??rodowisko naturalne i spo??eczne”. Uczestnicy seminarium mogli równie?? dowiedzieÄ? siÄ? o niektórych dostÄ?pnych mechanizmach pozyskiwania ??rodków finansowych na nowe inwestycje, uzyskujÄ?c szczegó??owe informacje na temat priorytetów przy kwalifikowaniu projektów instalacji wykorzystujÄ?cych odnawialne zasoby energii do wytwarzania prÄ?du czy te?? zasad formu??owania kryteriów konkursowych i przyznawania dotacji. – W bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej ze ??róde?? odnawialnych widzimy istotny wk??ad hydroenergetyki w ochronÄ? zasobów naturalnych naszego kraju i stan ??rodowiska naturalnego. Jednocze??nie, przy zachodzÄ?cych zmianach klimatycznych i obni??aniu siÄ? poziomu wód gruntowych, wykorzystanie infrastruktury hydroenergetycznej dla celów gospodarki wodnej mo??e stanowiÄ? równie wa??ny aspekt MEW – podkre??la?? Stanis??aw Lewandowski, prezes ZarzÄ?du TEW.

  Aktywne TEW
      Po zako??czeniu konferencji hydroenergetycy spotkali siÄ? ponownie na obradach XVII Zgromadzenia Krajowego Towarzystwa Elektrowni Wodnych TEW. W tym roku zgromadzenie mia??o charakter wyborczy. Obrady otworzy?? prezes ZarzÄ?du Stanis??aw Lewandowski, a nastÄ?pnie prowadzenie objÄ??? wybrany na przewodniczÄ?cego zgromadzenia W??adys??aw Kie??basa. Delegaci wybrali cz??onków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w sk??ad której weszli Cezary Bazylczuk, Tadeusz Bia??ek oraz Tomasz Makaro. KomisjÄ? Uchwa?? i Wniosków utworzyli Andrzej Stanke, Andrzej Kamonciak oraz Leszek Opyrcha??. Protokó?? z ostatnich obrad cz??onków Towarzystwa przedstawi??a sekretarz ZarzÄ?du TEW Katarzyna Trojanowska.
  W kolejnej czÄ???ci zgromadzenia ponownie g??os zabra?? Stanis??aw Lewandowski, który przedstawi?? sprawozdanie z dzia??alno??ci ZarzÄ?du w minionym roku.
      Zgodnie z opracowanÄ? na poprzednim Zgromadzeniu TEW strategiÄ? rozwoju energetyki wodnej dzia??ania ZarzÄ?du ukierunkowane zosta??y na promowanie idei zagospodarowywania istniejÄ?cych zasobów hydroenergetycznych przez lokalnych inwestorów. W roku sprawozdawczym ZarzÄ?d podjÄ??? równie?? próbÄ? wprowadzenia do rzÄ?dowego dokumentu „Polityka energetyczna- strategia do 2030 r.” zapisów, które wzmacnia??yby pozycje energetyki wodnej w sektorze energetycznym. Proponowany przez TEW kierunek dzia??a?? rozwojowych w energetyce wodnej obejmuje m.in.: inwentaryzacjÄ? zasobów hydroenergetycznych; stworzenie mechanizmów finansowo – prawnych, umo??liwiajÄ?cych budowÄ? du??ych, wielozadaniowych stopni wodnych; opracowanie programu umasowienia wytwarzania energii elektrycznej w ma??ych elektrowniach wodnych, zw??aszcza przez ludno??Ä? lokalnÄ?; stworzenie mechanizmów finansowo – prawnych, podnoszÄ?cych lokalne bezpiecze??stwo energetyczne, poprzez rozwój ??róde?? rozproszonej energetyki z udzia??em MEW.
  ZarzÄ?d Towarzystwa aktywnie uczestniczy?? w projekcie Komisji Europejskiej – Kampania Dzia??a?? na Rzecz Efektywnej Promocji Ma??ej Energetyki Wodnej (SHERPA). Zg??osi?? równie?? deklaracjÄ? udzia??u w projekcie europejskim SHP ROADMAP (Mapa Strumieni) koordynowanym przez ESHA. Projekt przewiduje zebranie i opracowanie danych o stanie hydroenergetyki, potencja??u hydroenergetycznego i stanie jego wykorzystania dla produkcji energii elektrycznej.
      ZarzÄ?d koncentrowa?? siÄ? równie?? na opracowaniu dokumentu rzÄ?dowego „Program dla Hydroenergetyki”. StÄ?d ??cis??e i o??ywione kontakty przedstawicieli Prezydium ZarzÄ?du TEW z Europejskim Stowarzyszeniem Ma??ej Energetyki Wodnej [ESHA], udzia?? w miÄ?dzynarodowych konferencjach, wyjazdy zagraniczne (Rosja – elektrownia wodna Kremienczuk na Dnieprze, elektrownia szczytowo – pompowa Goldishal w Niemczech, udzia?? w MiÄ?dzynarodowej Konferencji III OkrÄ?g??y Stó?? Hydroenergetyki Wis??a – Wo??ga). Zainteresowanie Prezydium ZarzÄ?du zosta??o skierowane tak??e na problematykÄ? rozwoju regulacyjnych ??róde?? energii elektrycznej dzia??ajÄ?cych w oparciu o technologiÄ? wytwarzania stosowanÄ? w energetyce wodnej (elektrownie szczytowo – pompowe).
  Jak podkre??li?? prezes Lewandowski podjÄ?te dzia??ania, idÄ?ce w kierunku wypracowania za??o??e?? akceptowanych przez jak najszersze krÄ?gi, winny byÄ? kontynuowane, a wypracowane zapisy poddane szerokim konsultacjom w ??rodowisku energetyków wodnych oraz przekazane do instytucji rzÄ?dowych, samorzÄ?dowych i organizacji pozarzÄ?dowych.

  {jgxgal folder:=[images/stories/zgromadzenie_krajowe_TEW2008] cols:=[4]}
  Fachowcy i pasjonaci
      Istotnym momentem Zgromadzenia by??y wybory nowego ZarzÄ?du. Stanis??aw Lewandowski, ustÄ?pujÄ?cy prezes ZarzÄ?du, który tÄ? funkcjÄ? pe??ni?? przez cztery kadencje (w pracach ZarzÄ?du uczestniczy?? przez piÄ?Ä? z sze??ciu dotychczasowych kadencji), podziÄ?kowa?? wszystkim za lata wspólnej pracy w ramach ZarzÄ?du oraz Towarzystwa. – Kiedy przeglÄ?da??em dokumenty Towarzystwa zadziwi??a mnie ilo??Ä? zagadnie??, którymi zajmowali??my siÄ? przez siedemna??cie lat funkcjonowania TEW. Jestem przekonany, ??e dzia??alno??Ä? naszego stowarzyszenia by??a potrzebna zarówno jego cz??onkom, jak i wszystkim zwiÄ?zanym z energetykÄ? wodnÄ? – przekonywa?? prezes Lewandowski. Zaznaczy?? równie??, i?? nadal bÄ?dzie s??u??y?? Towarzystwu i nowemu ZarzÄ?dowi swojÄ? wiedzÄ? i do??wiadczeniem. – Moim zdaniem wyczerpa??y siÄ? dzia??ania wg dotychczasowej formu??y, a energetyka wodna nie rozwija z takim rozmachem, jak powinna. Czas zaczÄ?Ä? dzia??aÄ? wed??ug nowo opracowanej strategii – hydroenergetyka potrzebuje silnego wsparcia finansowego du??ych firm. Potrzebni sÄ? jej równie?? fachowcy i pasjonaci – jestem przekonany, ??e takie w??a??nie osoby bÄ?dÄ? prowadziÄ? Towarzystwo przez kolejne lata – zaznaczy?? Stanis??aw Lewandowski.     
      Nowo wybrany ZarzÄ?d Towarzystwa Elektrowni Wodnych utworzyli: Andrzej Tersa – prezes ZarzÄ?du, Janusz Steller – wiceprezes, Marek Hensler – wiceprezes, Krzysztof Bia??kiewicz – sekretarz, Leszek Opyrcha?? – skarbnik, Jerzy Kujawski – cz??onek ZarzÄ?du. D??ugoletniemu prezesowi Stanis??awowi Lewandowskiemu nadano tytu?? Honorowego Prezesa TEW.

  IH        

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.