Działać jeszcze aktywniej - relacja z obrad

  XVIII Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych odbyło się w toruńskim Hotelu Filmar. W dniach 28-29 maja delegaci wzięli udział w obradach oraz uczestniczyli w seminarium pod nazwą „Kolejny stopień na Wiśle”.

   

       Przedstawicieli energetyki wodnej przywitał prezes Zarządu TEW Andrzej Tersa, a następnie przekazał głos Władysławowi Kiełbasie, który wybrany został na przewodniczącego obrad. Po uchwaleniu porządku obrad zgromadzeni przegłosowali składy komisji. Kazimierz Porożyński, Adam Mazurek i Michał Krzyszkowski utworzyli Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Katarzyna Trojanowska, Zbigniew Stachowicz oraz Janusz Herder. W dalszej części obrad sekretarz zgromadzenia, Emil Ostajewski przedstawił protokół z ostatniego ZK TEW, które miało miejsce we wrześniu 2008. Przed kolejnym punktem obrad przewodniczący zgromadzenia odczytał list od Stanisława Lewandowskiego, w którym honorowy przewodniczący TEW przekazał życzenia owocnych obrad oraz dalszej, efektywnej działalności. 

  Działalność TEW w 2008

      Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa przedstawił prezes Andrzej Tersa. W minionym roku Zarząd pracował w składzie: Andrzej Tersa – prezes, Janusz Steller – wiceprezes, Marek Hensler – wiceprezes, Leszek Opyrchał – skarbnik, Krzysztof Białkiewicz – sekretarz, Jerzy Kujawski – członek zarządu. 
       W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu oraz dwa posiedzenia Prezydium Zarządu. Podczas tych spotkań Zarząd zajmował się m.in.: opracowaniem nowego regulaminu Biura Zarządu; rekomendacją dla członków TEW do pełnienia funkcji ekspertów oceniających projekty „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; opinią dla Ministerstwa Gospodarki dotyczącą blokowania rozwoju elektrowni wodnych w związku z programem Natura 2000; przygotowaniem stanowiska Towarzystwa odnośnie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz opracowaniem pisma do Ministerstwa Gospodarki w sprawie propozycji dotyczących rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Przedstawiciele Zarządu brali udział w konferencjach dotyczących energetyki wodnej takich jak m.in.: Greenpower 2009, Stan pozyskiwania OZE w Polsce, V Kongres Energia i Przemysł, Rynek Energii Elektrycznej. Realizujące zadania statutowe TEW Biuro Towarzystwa zajmowało się m.in.: przygotowaniem informacji nt. sytuacji energetyki węglowej do uzasadnienia skierowanej do Rządu uchwały Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej (PIGEO) w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego; przygotowaniem prezentacji i wygłoszeniem prelekcji pt. „Energia a środowisko” podczas XII Spotkań Ekologicznych „Korzystaj ekonomicznie – będzie ekologicznie” zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Redzie; przygotowaniem i rozpowszechnieniem oferty TEW w sprawie odpłatnego udzielenia rekomendacji wykonawcom robót  i dostawcom wyposażenia dla elektrowni wodnych; opiniowaniem nowelizacji Prawa energetycznego. Biuro TEW wydało także biuletyn „Hydroenergetyka”, brało udział w pracach Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE. Podczas jednego z posiedzeń Zarządu ciekawą propozycję – zorganizowania biblioteki hydrotechniki – zgłosił jeden z jego członków Leszek Opyrchał.

  Planowane działania  

      Podczas dyskusji, która stanowiła kolejny punkt obrad, głos zabrał m.in. prezes honorowy TEW Stanisław Cicholski. – Najczęściej, jeśli pojawia się temat hydroenergetyki, dyskusja dotyczy małych elektrowni wodnych. A przecież w Polsce są również możliwości pozwalające na budowę większych obiektów tego typu i znamy także ich potencjalne lokalizacje. Budowa większych hydroelektrowni to duża szansa na zwiększenie wolumenu pozyskiwanej energii zielonej i o tym powinniśmy mówić, przekonując do podjęcia decyzji decydentów – podkreślał Stanisław Cicholski. – Dyskusja o elektrowniach wodnych sprowadza się do ekologii i stwierdzeń, że przy takich kosztach nie opłaca się inwestować w hydroenergetykę, a zupełnie pomijane są inne aspekty. Tzw. koszty zewnętrzne – tj. przeliczone na pieniądze koszty szkód na zdrowiu ludności i w środowisku - w tradycyjnej energetyce (węglowej) są większe niż wydatki poniesione na wytworzenie samej energii. W energetyce wodnej są one znikome i musimy działać jeszcze aktywniej, by o tym wszystkich przekonać – zaznaczył Władysław Kiełbasa.      
      Podczas Zgromadzenia określono także, w formie wniosków i uchwał, kierunki aktywności Towarzystwa na najbliższe dwanaście miesięcy. Istotnym zadaniem TEW ma być propagowanie rozwoju energetyki wodnej w Polsce, informowanie o zaletach elektrowni wodnych i ich przydatności dla utrzymania bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz reagowanie na nieuzasadnione twierdzenia o małej przydatności elektrowni wodnych i ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Towarzystwo planuje również opracowanie raportu prezentującego wady i zalety energetyki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na środowisko naturalne. Zadaniem TEW w najbliższym roku będzie uaktywnienie lobbingu na rzecz energetyki wodnej, w szczególności przy konsultowaniu aktów prawnych przez ministerstwa, KZGW itp. Towarzystwo chce także  działać na rzecz propagowania energetyki wodnej wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizowanie konkursów wiedzy na temat hydroenergetyki. Wśród planowanych zadań TEW znalazły się również: opracowanie biuletynu propagującego pozytywne oddziaływanie piętrzeń wód powierzchniowych na ochronę siedlisk ludzkich oraz pozyskanie funduszy od administracji rządowej na działalność Towarzystwa m.in. poprzez wykonywanie raportów i ekspertyz, realizację wymaganych przez organy rządowe i samorządowe opracowań z zakresu wykorzystania energetycznego cieków.


  Iwona Hałgas

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.