RENEXPO POLAND - "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej"

  27 października 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyło się Spotkanie Walidacyjne Projektu STREAMMAP oraz konferencja programowa "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej". Jej organizatorami było Towarzystwo Elektrowni Wodnych oraz spółka REECO Poland. W trakcie obrad zaprezentowano perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce, Czechach i na Słowacji w kontekście całej Unii Europejskiej, z punktu widzenia wykonawców projektu STREAMMAP, przedstawicieli urzędów centralnych, a także inwestorów i reprezentujących ich organizacji pozarządowych. Wystąpienia dostawców wyposażenia i usług dotyczyły przede wszystkim konkretnych projektów i dostarczanych produktów.

  Część pierwszą, związaną z projektem STREAMMAP, prowadził dr Janusz Steller Rozpoczęła się ona od wypowiedzi p. Adama Dobrowolskiego, dyrektora Oddziału Centralnego URE. Mówca przedstawił stan faktyczny i perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce z punktu widzenia URE. Następnie dr Janusz Steller zaprezentował założenia i planowane rezultaty projektu europejskiego STREAM MAP, ze szczególnym uwzględnieniem opisu europejskiej bazy danych hydroenergetycznych HYDI, a w kolejnej prezentacji omówił zbieranie danych dotyczących Polski, Czech i Słowacji, napotkane problemy oraz uzyskane rezultaty. Ze względu na ogólnodostępny charakter Spotkania Walidacyjnego, wymienione prezentacje mogły zostać załączone do niniejszego artykułu.

  {jgxtimg src:=[images/stories/2011.11.10_RENEXPO/_IGP1635_filtered.jpg] width:=[300]}{jgxtimg src:=[images/stories/2011.11.10_RENEXPO/_IGP1638_filtered.jpg] width:=[300]}

  Ważnym elementem Spotkania Walidacyjnego była dyskusja panelowa poprowadzona przez dra J.Stellera. W skład panelu dyskusyjnego wchodzili przedstawiciele TEW (kol. Stanisław Lewandowski) i TRMEW (p. Kuba Puchowski), oraz następujących urzędów: URE (dyrektor Adam Dobrowolski), Ministerstwa Gospodarki (p. Łukasz Tomaszewski z Departamentu Energetyki), Ministerstwa Środowiska (p. Iwona Gawłowska, dyrektor Biura Gospodarki Wodnej i KZGW (p. Teresa Zań - dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru). 
  Po ożywionej dyskusji panelowej nastąpiła konferencja programowa, zaplanowana jako jedno z wydarzeń branżowych, towarzyszących Targom Energetyki Odnawialnej. Program konferencji przewidywał następujące referaty: 

  • Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce -Beata Dolata, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
  • Szacunek potencjału energetycznego Polski -Robert Szlęzak (TRMEW)
  • Uwarunkowania planistyczne i prawne realizacji inwestycji hydroenergetycznych -Teresa Zań, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
  • Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce -Łukasz Tomaszewski, Ministerstwo Gospodarki
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii - oczekiwania organizacji zrzeszonych w PRK OZE -Michał Ćwil, PRK OZE
  • Protokół oceny równoważonego rozwoju energetyki wodnej. Program ramowy UE do promowania najlepszych praktyk - David Smith (IHA), Międzynarodowa Organizacja Energetyki Wodnej
  • Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle 60-letniego doświadcenia firmy Hydroprojekt- Dariusz Gronek, Hydroprojekt Sp. z o. o.
  • Program ENERGA Wisła – fikcja czy rzeczywistość? -Marek Laskowski, ENERGA SA
  • Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE -Michał Wilkowski, S. Lewandowski, MEW SA
  • Problemy i przykłady projektów małych elektrowni wodnych dla małych strumieni -Jiri Venos, ELZACO, Republika Czeska
  • Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH -Maciej Drzewiecki, Instytut Technologii Energetycznych
  • Rurociągi PE produkcji KWH Pipe dla MEW -Paweł Pill, KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
  • Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie -Sylwester Sykulski, HOBAS Polska Sp. z o.o.

  Prelegenci poruszali tematy dotyczące stanu energetyki wodnej w Polsce i w Czechach. Niestety, p. Michał Ćwil (dyrektor Biura PIGEO) nie mógł osobiście przedstawić swojej prezentacji na temat prac Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE nad założeniami do Ustawy o OZE. Zastąpił go p. Robert Szlęzak, wiceprzewodniczący PRK OZE. Jego wypowiedź  stanowiła cenne uzupełnienie wypowiedzi p. Łukasza Tomaszewskiego z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
  Jeszcze bardziej żałowaliśmy tego, że p. prezes Dariusz Gronek z Hydroprojektu musiał opuścić konferencję przed wygłoszeniem referatu na temat potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły. Bez jego wystąpienia prezentacji p. Marka Laskowskiego z ENERGA WISŁA brakło przeciwwagi.
  Wszystkie wymienione prezentacje  będą udostępnione dla uczestników konferencji na stronie RENEXPO POLAND. Osoby szczególnie zainteresowane wybranymi tematami zapraszam do kontaktu bezpośredniego z Punktem Konsultacyjnym Energetyki Wodnej (PKEW/ TEW). 

  Konferencja należała do cyklu spotkań, towarzyszących Targom RENEXPO. Zgodnie ze swoimi założeniami adresowana była głównie do wystawców i gości Targów, ale z przykrością zauważyliśmy, iż niewielu członków TEW odpowiedziało na nasze zaproszenia.
   
  Do pobrania:
   
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.