Wykazy

  Wykazy

  {jgxgal folder:=[images/stories/Łupawa] cols:=[5]}Elektrownia wodna Łupawa podobnie jak położona niżej Elektrownia Poganice wykorzystuje istniejące tu wcześniej spiętrzenie rzeki dla potrzeb młyna wodnego. Zlokalizowana w kilometrze 58,8 rzeki Łupawy jest obecnie najwyżej położoną elektrownią zawodową na tej rzece. Komorę turbinową i maszynownię byłego młyna, wydzielone z części przemysłowej młyna zaadaptowano dla potrzeb elektrowni w 1982 roku. Elektrownię wyposażono w turbinę Francisa o osi pionowej. Moc instalowana turbiny 59 kW a przełyk instalowany 4.25 m3/s. Roczną produkcję energii szacuje się na 450 tys. kWh. Po lewej stronie budynku elektrowni znajduje się jaz, którego obecna konstrukcja powstała w wyniku remontów i modernizacji wykonywanych w czasie jego długoletniej eksploatacji. Próg i ponur jazu stanowi płyta żelbetowa, przyczółki w postaci ścian oporowych żelbetowych z zabezpieczeniem przeciwfiltracyjnym w postaci drewnianej ścianki szczelnej wbitej na głęb. 2m. Płytę wypadową (poszur) o długości 6.0 m wykonano z głazów zalanych betonem. Na dalszych 8.0 m umocnienie dna po stronie D.W. stanowi narzut kamienny. Światło jazu podzielone jest na 5 przęseł. Zamknięcia w postaci zasuw płaskich z napędem palczatkowym.Zdjęcia i opis pochodzą ze strony Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór

  {jgxgal folder:=[images/stories/?ebie??] cols:=[5]}

  Elektrownia wodna ?ebie?? zlokalizowana na rzece ?upawie, pomiÄ?dzy stopniami Poganice i Drze??ewo, oko??o 52,1 kilometra powy??ej uj??cia do jeziora Gardno. W sk??ad stopnia wchodzÄ? : elektrownia wodna ?ebie?? I po??o??ona prawym brzegu rzeki, jaz 9 i wybudowana na lewym brzegu elektrownia wodna ?ebie?? II. Stopie?? istnieje w tym miejscu od 1933 roku. Pierwotnie spiÄ?trzenie wykorzystywano do produkcji energii elektrycznej w elektrowni po??o??onej na prawym brzegu rzeki oraz napÄ?du m??yna spalonego w czasie dzia??a?? wojennych. W 1990 roku w miejscu zniszczonego m??yna wybudowano i oddano do u??ytkowania elektrowniÄ? ?ebie?? II. Obie elektrownie pracujÄ? na spadzie 2,3 m. Pierwsza jest wyposa??ona w turbinÄ? Francisa, o osi pionowej i mocy 50 kW. Druga w turbinÄ? lewarowÄ? o osi poziomej i mocy równie?? 50 kW. Elektrownie produkujÄ? rocznie oko??o 570 kWh energii elektrycznej.ZdjÄ?cia i opis pochodzÄ? ze strony O??rodka Technicznej Kontroli Zapór.

  {jgxgal folder:=[images/stories/drzezewo] cols:=[4]}Elektrownia wodna Drzeżewo zlokalizowana w 36 kilometrze rzeki Łupawy. W skład stopnia wchodzą następujące budowle : elektrownia wodna, jaz żelbetowy i zapora ziemna. Stopień istnieje w tym miejscu od 1925 roku. Pierwotnie spiętrzenie wykorzystywano do napędu młyna i produkcji energii elektrycznej. Młyn został w latach powojennych zniszczony i do 1972 roku korzystano z wody dla celów energetyki wodnej. W 1972 roku stopień zmodernizowano. Zlikwidowano drewniany jaz istniejący wcześniej przy elektrowni i wykonano w jego miejscu zaporę ziemną. Na prawym brzegu rzeki wykonano żelbetowy jaz zamykany pięcioma zastawkami z poszurem w formie żelbetowego koryta. W jednym z przęseł jazu zainstalowano stalowy lewar o przepustowości 3,0 m3/s. Wyposażenie elektrowni stanowi turbina o osi pionowej, typu Francisa, o mocy 175 kW. Przy spadzie 2,4 m roczna produkcja energii elektrycznej wynosi średnio 950 tys. kWh.Zdjęcia i opis pochodzą ze strony Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór.

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.