Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 w formacie hybrydowym

  Po rocznej przerwie wywołanej wciąż panującą pandemią wznawiamy cykl naszych konferencji hydroenergetycznych. Tym razem konferencja obradować będzie w dniach 13-15 października Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię obrady planujemy w trybie hybrydowym. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. W przypadku wyraźnego spadku zagrożenia epidemicznego oraz zgody właściciela obiektu, przewidujemy również wizytę studyjną w jednej z elektrowni wodnych. Rejestracji można dokonać w trybie online korzystając ze strony internetowej http://hydroforum.tew.pl/index.php/pl/rejestracja/rejestracja-online lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie http://hydroforum.tew.pl/ .

  Dziękujemy wszystkim członkom TEW, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zgłaszanie uwag do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Pozwoliło to wypracować nasze stanowisko, które przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Stanowisko to publikujemy w zakładce "Opinie i stanowiska".

  Równocześnie informujemy, że jeszcze do 22 czerwca trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP - "Stop Powodzi"), które z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym zwracamy się do członków TEW o zgłaszanie uwag do tego planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo z piśmie Prezesa TEW w tej sprawie oraz załączonych materiałach informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Pismo Prezesa TEW do członków TEW w sprawie aPZRP

  Instrukcja zgłaszania uwag do aPZRP

  Formularz zgłaszania uwag do aPZRP

  Stop Powodzi - broszura informacyjna

   

   

  W czasopiśmie Energetyka Wodna 4/2020 (36) został opublikowany artykuł pt.: "Skutki i rozpoznane przyczyny niekontrolowanego zjawiska uderzenia hydraulicznego w układach przepływowych elektrowni wodnych". W artykule opisano kilka groźnych przypadków uderzenia hydraulicznego zaobserwowanego podczas licznych prac zrealizowanych na rzecz energetyki wodnej. Uderzenie hydrauliczne od wielu lat stanowi przedmiot prac zorientowanych na kontrolowanie i zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska, mimo to w praktyce eksploatacyjnej elektrowni wodnych jest nadal dość często spotykane. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika niedostatecznej uwagi jaką poświęca się problemom zabezpieczenia elementów układów przepływowych hydrozespołów oraz działaniom mającym na celu łagodzenie przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego. Autorzy postulują potrzebę uwzględnienia tych problemów nie tylko na etapie projektowania i budowy układów hydraulicznych, lecz także na etapie ich eksploatacji poprzez wdrażanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Biorąc pod uwagę częste katastrofalne skutki uderzeń hydraulicznych nadrzędne powinno stać się dzielenie wiedzy i doświadczeń w celu umożliwienia skutecznej eliminacji błędów, jakie popełniane są przy projektowaniu i/lub podczas eksploatacji obiektów narażonych na to zjawisko. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który dostępny jest w wersji elektronicznej w naszej bibliotece TUTAJ.

  Autorami artykułu są członkowie naszego Towarzystwa: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski.

  Jest to kolejny artykuł ukazujący się w Energetyce Wodnej w nawiązaniu do wystąpień referatowych podczas Polskich Konferencji Hydroenergetycznych. Członków Towarzystwa Elektrowni Wodnych zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem TEW.

  W ostatnim czasie w renomowanym czasopiśmie Thin Walled Structures (grupa Elsevier) został opublikowany artykuł pod tytułem: "Fatigue life analysis of hydropower pipelines using the analytical model of stress concentration in welded joints with angular distortions and considering the influence of water hammer damping (Analiza wytrzymałości zmęczeniowej rurociągów hydroenergetycznych z wykorzystaniem analitycznego modelu koncentracji naprężeń w połączeniach spawanych z odkształceniami kątowymi oraz z uwzględnieniem wpływu tłumienia uderzenia hydraulicznego)". Autorami artykułu są członkowie naszego stowarzyszenia: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski. (Thin-Walled Structures, Vol.159, 2021, 107350, ISSN 0263-8231, https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107350).

  W artykule opisano procedurę oceny żywotności stalowych rurociągów derywacyjnych w elektrowniach wodnych w oparciu o teorię propagacji pęknięć. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na kilka zagadnień, które mają istotny wpływ na ocenę wytrzymałości zmęczeniowej analizowanych konstrukcji, takich jak rozkład naprężeń w materiale powłok rurociągów, zmienność ich amplitudy i częstotliwości oraz prognoza przyszłej eksploatacji elektrowni wodnej. Opisana procedura w połączeniu z proponowaną autorską metodą do wyznaczania współczynnika koncentracji naprężeń w sąsiedztwie załomów wklęsłych i wypukłych obecnych w powłokach cienkościennych rurociągów spawanych opracowanej na podstawie modelu analitycznego, daje możliwość jej łatwego wykorzystania w praktyce inżynierskiej do kompleksowego szacowania wytrzymałości zmęczeniowej tego rodzaju konstrukcji. Dodatkowo na podstawie badań przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym opracowana procedura została wykorzystana do określenia wpływu nietypowej metody tłumienia uderzenia wodnego towarzyszącego stanom nieustalonym hydrozespołów na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej stalowej konstrukcji rurociągu. Uzyskane wyniki mogą przyczynić się do poszerzenia dobrych praktyk inżynierskich w zakresie metod eksploatacji elektrowni wodnych wyposażonych w stalowe rurociągi derywacyjne oraz procedur bezpiecznego utrzymania tego typu konstrukcji.

  Artykuł dostępny jest do dnia 3 lutego br. na stronie sciencedirect.com. Wyświetlanie treści artykułu czy też jej ściąganie w oznaczonym terminie jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowej rejestracji u wydawcy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

  W dniu 9 grudnia 2020r. w Gdańsku odbyło się XXIX sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Krajowe TEW.

  Zgromadzenie wybrało nowe władze TEW - 15-osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Materiały ze Zgromadzenia i sprawozdanie Zarządu  w zakładce Zgromadzenie Krajowe TEW

   

   

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.